اخبار داغ :

همکاری مارلین مسنون با اسطوره رپ کانیه و نامزدی گرمی 2022

آلبوم منحصر به داندا

مرلین منسون بخاطر همکاری در آلبوم داندا نامزد جوایز بهترین آلبوم سال در سبک هیپ هاپ و بهترین ترک سال در سبک رپ شد که این خبر باعث ناراحتی برخی از طرفداران رپ و هیپ هاپ شده است‼

صحبت های رئیس جشنواره

و همچنین مدیر عامل مراسم گرمی در واکنش به نحوه انتخاب هنرمندان این مراسم پاسخ داد: چیزی که ما کنترل میکنیم استجیمونه، نمایشمونه، مراسممونه، فرش قرمزمونه.